Direct sparren?

Algemene
voorwaarden

Voorliggende Algemene voorwaarden zijn onderdeel van te sluiten overeenkomsten met betrekking tot verhuuractiviteiten van Maaspoort Den Bosch.

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

a. Verhuurder : Maaspoort Den Bosch wie valt onder de juridische entiteit van de gemeente ‘s -Hertogenbosch, ingevolge het Mandaatbesluit 2021 vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling Sport en Recreatie.
b. Huurder : degene op wiens naam de huurbevestiging, naar aanleiding van de aanvraag, is gesteld, c.q. degene die namens huurder de aanvraag heeft gedaan zie ook art.3,lid 3.
c. Het gehuurde : de in de huurbevestiging genoemde ruimte, sportaccommodatie of -voorziening.

 

Artikel 2. Adressering

Per huurder wordt door verhuurder slechts één contactadres gehanteerd. Hierop ontvangt huurder alle correspondentie, bevestigingen, facturen, etc. welke op de huur betrekking hebben. Adreswijzigingen dienen door huurder per ommegaande schriftelijk aan: Maaspoort Den Bosch, Marathonloop 1, 5235 AA ’s-Hertogenbosch, te worden medegedeeld.

 

Artikel 3. Aanvragen

1. Aanvragen voor het huren van ruimtes, sportaccommodaties en/of -voorzieningen dienen schriftelijk of per e-mail? Of mondeling te geschieden, indien men eerder heeft gehuurd onder vermelding van het bij verhuurder geregistreerde correspondentieadres van huurder. Bij incidentele huur kan, indien de omstandigheden naar de mening van verhuurder daartoe aanleiding geven, volstaan worden met mondelinge of telefonische aanvraag met daarna een schriftelijke bevestiging.
2. Aanvragen zijn voor verhuurder pas bindend nadat zij door verhuurder schriftelijk zijn bevestigd of in incidentele gevallen mondeling zijn geaccepteerd op daarbij te stellen nadere voorwaarden. Aanvragen zijn voor huurder bindend na ontvangst door verhuurder van de aanvraag, tenzij de verhuurder aangeeft dat het gevraagde niet kan worden verhuurd op de door aanvrager gevraagde tijden.
3. De aanvrager voor het huren van een ruimte, sportaccommodatie en/of -voorziening verklaart door het enkele feit van de aanvraag door huurder te zijn gemachtigd tot het doen van de aanvraag. Bij ontkenning te eniger tijd van deze machtiging door huurder is de aanvrager persoonlijk aansprakelijk en staat borg voor de naleving van alle middels de aanvraag en bevestiging aangegane verplichtingen van huurder.
4. Eventuele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld dieetwensen of de aanwezigheid van mindervaliden, dienen het liefst direct bij de aanvraag, doch uiterlijk een week voorafgaand aan de ingangsdatum van de huur, te worden doorgegeven.

 

Artikel 4. Catering

Maaspoort Horeca BV verzorgt alle catering binnen Maaspoort Den Bosch. Het inbrengen van eigen catering is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke overeenstemming is bereikt over onder andere de uitkoopvergoeding.

 

Artikel 5. Betalingen

1. Betaling van de huursom dient steeds per vooruitbetaling, vóór ingebruikname, te geschieden, óók bij periodieke, gespreide betaling, tenzij anders vermeld. De huurbevestiging vermeldt een schema van vervaldata van huurpenningen. Indien de huurbevestiging een gespreide periodieke betalingsmogelijkheid vermeldt, kan verhuurder huurder verplichten verhuurder te machtigen tot het automatisch doen afschrijven van de verschuldigde vervallen bedragen van een bankrekening van huurder.
2. Onder handhaving van alle overige rechten en plichten, die wederzijds uit de huurovereenkomst voortvloeien, heeft verhuurder het recht om bij achterstand in enige betaling ten gevolge van de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang huurder voorgoed of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot het gehuurde te ontzeggen.
3. Met betrekking tot overige kosten (zoals catering, techniek, inrichting en/ of facilitaire zaken) dient 70% van de offerteprijs drie weken vooraf overgemaakt te zijn op de rekening van verhuurder. Verhuurder stuurt hiervoor een voorschotnota. Het restantbedrag dient uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden op rekening van verhuurder.
4. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders wordt vermeld.

 

Artikel 6. Prijsaanpassingen

Alle in de bevestiging genoemde huurprijzen, alsmede de in artikel 8 van deze algemene voorwaarden genoemde bedragen van vergoeding kunnen jaarlijks worden aangepast met een door burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch nader te bepalen bedrag of percentage. Bovendien worden eenmaal per jaar, per 1 januari óf per 1 augustus, zonder afzonderlijk besluit van burgemeester en wethouders alle genoemde huurprijzen en de in artikel 8 genoemde bedragen van vergoedingen aangepast met het percentage dat wordt gehanteerd ten behoeve van de aanpassing van gemeentelijke tarieven voor de begroting van het onderhavige kalenderjaar. Alle in dit artikel genoemde prijsaanpassingen worden geacht deel uit te maken van de huurovereenkomst/bevestiging. Voor wat betreft de overige kostenposten zoals catering, techniek, inrichting en/of facilitaire zaken, geldt dat deze worden ingekocht en dat de vermelde prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen van de leverancier zijn, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 7. Gebruik voorzieningen 

1. De kleedkamers en wasgelegenheden zijn toegankelijk 15 minuten voor de gehuurde tijd en dienen uiterlijk 15 minuten ná het verstrijken van de gehuurde tijd te zijn verlaten.
2. Materialen en toestellen, welke tot het gehuurde behoren, dienen door huurder zelf te worden geïnstalleerd of geplaatst en na gebruik weer te worden opgeruimd. Dit opbouwen en opruimen dient te geschieden binnen de gehuurde tijden. In de huurbevestiging wordt aangegeven welke prijsconsequenties eventueel verbonden zijn aan het gebruik van extra voorzieningen of materialen.
3. De locatie dient met respect behandeld te worden, m.a.w. niet boren, timmeren, geen plakbandresten etc. Versieringen moeten worden opgehangen aan ijzerdraad.
4. Eigen ingebrachte brandbare materialen moeten zijn voorzien van een certificaat van brand- en voortplantingsklasse 1 of 2 (vanuit fabriek geïmpregneerd) of een impregnatiecertificaat niet ouder dan 4 dagen (geïmpregneerd door een gecertificeerd bedrijf). De brandweer kan tijdens de bijeenkomst controleren en afkeuren. Indien tijdens een evenement auto’s in de locatie worden geplaatst, dan mag maximaal 5 liter brandstof in de tank aanwezig zijn en dienen de accupolen ontkoppeld te zijn.
5. Gebruik van alcohol door personeel op- en afbouw, uitvoerend personeel of technici is niet toegestaan.

 

Artikel 8. Annuleringen locatie

1. Annulering van gedane aanvragen kan slechts geschieden onder vergoeding van gemaakte kosten (tenminste standaard administratiekosten) en van eventueel, naar de mening van verhuurder, gederfde inkomsten. Naast het hiervoor genoemde bedraagt deze vergoeding tenminste:
a. Indien 14 dagen voor de eerste ingebruikname de huur wordt geannuleerd 50% van de huurprijs met een minimum van de standaard administratiekosten.
b. Indien 7 dagen voor de eerste ingebruikname de huur wordt geannuleerd 75% van de huurprijs met een minimum van de standaard administratiekosten.
c. Indien op de dag of later dan de geplande eerste ingebruikname de huur wordt geannuleerd 100%van de huurprijs.
De standaard administratiekosten bedragen voor het prijspeil seizoen 2022-2023 € 23,20 en worden jaarlijks per 1 augustus aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
2. Over alle gehuurde data en tijden waarop huurder, zonder voorafgaande annulering, geen gebruik maakt van het gehuurde is de volledige huurprijs verschuldigd.
3. Indien huurder bij het aanvangstijdstip op enige gebruiksdatum niet bij de gehuurde accommodatie aanwezig is, wordt de accommodatie vanwege de verhuurder gesloten.

 

Artikel 9. Annuleringen catering, techniek, inrichting en/ of facilitaire 

Bij annulering van bovengenoemde zaken, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Tot 3 maanden voor (1e) eventdag kosteloos.
Tot 2 maanden voor (1e) eventdag, wordt 25% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 1 maand voor (1e) eventdag, wordt 40% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 14 dagen voor (1e) eventdag, wordt 60% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 7 dagen voor (1e) eventdag, wordt 80% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Vanaf 7 dagen voor de (1e) eventdag of bij niet op komen dagen, wordt 100% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Wijzigingen in het gastenaantal kunnen tot uiterlijk 1 week van te voren kosteloos worden doorgegeven, mits dit niet meer dan 15% afwijkt van het eerder afgesproken aantal.

 

Artikel 10. Afwijking van de huurovereenkomst/Ontzegging toegang 

1. Verhuurder behoudt zich het recht voor, om als daar volgens hem dringende redenen voor zijn, eenzijdig van de huurovereenkomst af te wijken. Als voorbeelden van zo’n dringende reden kunnen worden genoemd een belangrijk toernooi of evenement, of een om reden van algemeen belang gewenste roosterwijziging voor de betreffende accommodatie. Voor zover mogelijk wordt daarbij vervangende accommodatie en/of tijd aangeboden.
2. Verhuurder is gerechtigd, om in een geval van door huurder aan/in enige accommodatie of voorziening aangerichte schade, waarvan de afwikkeling niet naar tevredenheid is geschied, huurder de toegang tot een accommodatie te ontzeggen of de huur te weigeren. Deze ontzegging van de toegang, c.q. het weigeren van de verhuring, kan tevens geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 2.
3. Verhuurder behoudt zich voorts het recht voor personen of groepen van personen, die naar zijn oordeel gevaar op (kunnen gaan) leveren voor de openbare orde, de goede zeden, de veiligheid van anderen, of de toestand van de accommodatie, zonder nadere verklaring, de toegang tot het terrein van Maaspoort Den Bosch te ontzeggen of hieruit te (doen) verwijderen. Bij calamiteiten dient de huurder altijd de opdrachten van verhuurder of de beveiliging op te volgen.

 

Artikel 11. Toezicht 

1. Huurder dient zelf voor voldoende gekwalificeerd toezicht te zorgen op het gebruik van het gehuurde door zijn leden, personeel en al of niet betalende bezoekers. Dit toezicht dient ook uitgeoefend te worden in de bijbehorende kleed- wasaccommodaties, alle andere toegankelijke nevenruimten en speciaal op voor publiek toegankelijke tribunes en opgangen. Onder dit toezicht wordt tevens verstaan het waken over de veiligheid en de gezondheid van leden, personeel en bezoekers van huurder. Huurder is daartoe gehouden zelf te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende materialen en hulpverleners ten behoeve van E.H.B.O.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of gevolgen van ongevallen in het gehuurde, noch voor het beschadigen, verwisselen, diefstal of zoekraken van eigendommen van huurder, diens leden en/of bezoekers. Huurder dient eventueel zelf een (evenementen-)verzekering af te sluiten.
2. Zowel voor wat betreft de aanwezige bebouwing, als voor wat betreft hetgeen door huurder of derden op of in het gehuurde wordt aangebracht, vrijwaart huurder de verhuurder voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, een en ander voor zoveel die aanspraken voortvloeien uit de aanwezigheid, de staat en het gebruik van het gehuurde en de daartoe behorende materialen en/of voortvloeiend uit de door huurder gepleegde activiteiten.
3. Het gebruik van tot het gehuurde behorende voorzieningen is slechts toegestaan onder toezicht van daartoe gekwalificeerde toezichthouders van huurder. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken op schadevergoeding, wegens ongevallen of gevolgen van ongevallen, welke een gevolg zijn van geen of onvoldoende gekwalificeerd toezicht namens huurder.

 

Artikel 13. Schade aan het gehuurde 

1. Huurder is gehouden alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade aan het gehuurde, dan wel hinder aan eventuele medegebruikers van het gehuurde, wordt veroorzaakt. Hiervoor dienen een aantal gedragsregels in acht te worden genomen, inhoudende een verbod op:
– roken en/of het gebruiken van consumpties op niet daarvoor kennelijk bestemde plaatsen;
– het betreden van speelvloeren met straatschoeisel of met schoeisel dat niet voldoet aan de voor de betreffende speelvloer specifiek te stellen eisen;
– het zonder de vereiste bevoegdheid gebruik maken van toestellen of materialen.
Bij wanordelijk gebruik door huurder van het gehuurde, heeft verhuurder het recht de huurder de toegang tot het gehuurde te ontzeggen, zonder dat daarvoor restitutie van de betaalde huurprijs zal worden verleend. Tevens kan dit consequenties hebben voor de in de toekomst eventueel van verhuurder te huren accommodaties.
2. Bij het ontstaan of constateren van defecten of beschadigingen aan het gehuurde is huurder gehouden hiervan onmiddellijk het dienstdoend personeel van verhuurder dan wel verhuurder in kennis te stellen. Voor rekening van huurder komen de kosten van herstel van schade, toegebracht aan het gehuurde, welke schade is ontstaan door schuld van huurder, diens leden en/of bezoekers, hetzij uit nalatigheid, verwaarlozing, onvoldoende toezicht of anderszins, een en ander ter beoordeling van verhuurder.

 

Artikel 14. Onderverhuur en opslag

Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan:
a. het gehuurde aan derden in gebruik te geven of in onderverhuur af te staan;
b. eigen materialen en/of toestellen in het gehuurde aan te brengen of op te slaan;

 

Artikel 15. Reclame 

Reclame in, op of aan het gehuurde mag pas worden aangebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, die daaraan nadere voorwaarden kan verbinden.

 

Artikel 16. Entreeheffing 

Indien huurder entree wil heffen tot het gehuurde is hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van verhuurder, die daaraan nadere voorwaarden kan stellen. Tenzij anders overeengekomen, dient huurder dan zelf voor de organisatie van de controle op de kaartverkoop te zorgen.

 

Artikel 17. Gesloten dagen 

Op algemeen erkende feestdagen en in schoolvakanties kunnen de verhuurde accommodaties geheel of gedeeltelijk gesloten zijn. Deze gesloten dagen worden vermeld op de huurbevestiging. Bij mondelinge afspraken dient huurder zelf bij verhuurder te informeren naar het al dan niet geopend zijn van het gehuurde op dergelijke dagen.

 

Artikel 18. Vrije toegang tot het gehuurde

Verhuurder kan personen aanwijzen welke te allen tijde vrije toegang tot het gehuurde moet worden verleend.

 

Artikel 19. Mondelinge afspraken 

Ook bij mondelinge verhuur zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 20. Niet voldoen aan verplichtingen 

1. Bij niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan betalingsverplichtingen zal huurder, na vanwege verhuurder schriftelijk te zijn aangemaand om binnen 8 dagen alsnog zijn verplichtingen na te komen, door het ongebruikt laten verlopen van deze termijn, zonder dat enige formaliteit is vereist, in gebreke zijn en zal verhuurder het recht hebben de huurverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding aan verhuurder van kosten, schaden en interesten. Daarna heeft verhuurder het recht op de wettelijke rente over het bedrag dat huurder achterstallig is.
2. Huurder zal dan verplicht zijn op eerste aanzegging door verhuurder het gehuurde te ontruimen en ter vrije beschikking van verhuurder te stellen, alles onverminderd de verplichting van huurder tot betaling van de verschuldigde huurprijs, een eventuele rentevergoeding en van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke verhuurder maakt ter handhaving of uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst, een en ander ter beoordeling van verhuurder.
3. Huurder neemt aan alle vergoedingen in het kader van dit artikel onverwijld te voldoen, overeenkomstig door verhuurder op te stellen rekening.

 

Artikel 21. Kosten huurverhouding 

Alle kosten vallende op de overeenkomst en op de betaling en inning van de afgesproken prijzen en andere op welke wijze ook uit de overeenkomst of de ontbinding ervan voortvloeiende vergoedingen, kosten, schaden en interesten, alsmede alle andere door verhuurder te maken kosten, zulks ter beoordeling van verhuurder, om naleving door huurder van de voorwaarden te realiseren, zijn voor rekening van huurder.

 

Artikel 22. Toelichting/aanvulling Algemene Voorwaarden 

1. Deze “Algemene Voorwaarden” kunnen worden uitgebreid/aangevuld met de:
– Huisregels voor het huren van sportruimtes van S-PORT via www.s-port.nl/huisregels
– Huisregels sportaccomodaties algemeen
Indien zo’n aanvulling van toepassing is, wordt dit op de huurbevestiging vermeld.
2. Voorts zijn van toepassing de (aanvullende) huisregels, welke in de te gebruiken sportaccommodatie staan aangegeven, zijn gepubliceerd of op een andere wijze zijn bekend gemaakt.
3. Overigens geschiedt de verhuur onder de bestendig gebruikelijke bedingen, voorzover in het voorafgaande daarvan niet is afgeweken en voorts volgens de bepalingen van het burgerlijk recht.
4. Geschillen betreffende de interpretatie van de huurovereenkomst worden beslist door de daartoe wettelijk aangewezen organen.